Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

 De Klassieker RVO VOF (hierna te noemen De Klassieker RVO) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 53694856.
Statutair gevestigd aan de Huygensweg 15, 5482TH te Schijndel (NB) Nederland.

Artikel 1 - algemeen
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met ons: De Klassieker RVO (hierna te noe-men De Klassieker RVO), KvK nummer 53694856, statutair gevestigd aan de Huygensweg 15, 5482TH te Schijndel (NB) Nederland. 
2.    Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afge-weken. Deze voorwaarden sluiten eventuele inkoopvoorwaarden van u volledig uit. Voor consumenten gelden onze voorwaarden alleen voor zover deze niet ten nadele van hen afwijken van dwingend consumentenrecht.

Artikel 2 - aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
1.    Alle onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is bepaald. We hoeven bestellingen of opdrachten niet te accepteren en kunnen vooruitbetaling verlangen.
2.    Bij het uitbrengen van offertes gaan we ervanuit dat u tijdig de juiste en volledige bescheiden en inlichtingen verstrekt die voor de overeenkomst van belang zijn.
3.    Een overeenkomst komt slechts tot stand en bindt ons, als deze schriftelijk ons aan u is bevestigd, of als door ons feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.

Artikel 3 - levering
1.    Tenzij anders overeengekomen, geschieden alle leveringen voor rekening en risico van u.
2.    Een levertermijn is geen fatale termijn, maar geldt bij benadering en zal zoveel mogelijk in acht worden genomen. Door het enkel overschrijden van de leveringstermijn raken we niet in verzuim, tenzij in de overeen-komst uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 4 - prijzen
1.    Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen in euro's, inclusief BTW en BPM (mits van toepassing) en exclusief kosten voor verzending of transport en andere heffingen, die van overheidswege worden opge-legd.
2.    We mogen kostprijsverhogende factoren, zoals heffingen, belastingen en toeslagen van de overheid aan u doorberekenen.

Artikel 5 - betaling
1.    Betaling dient te gescheiden direct na ontvangst van de factuur en vóór levering. We mogen een aanbetaling verlangen van maximaal 10% van het totaalbedrag van de factuur. Een aanbetaling kunt u niet terugvorderen.
2.    Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u, zonder dat een som-matie of ingebrekestelling vereist is in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen direct en volledig opeisbaar. U bent vanaf het moment van verzuim vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan 1,5% per maand. 
3.    Indien we door het verzuim van u genoodzaakt is om onze vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van €500,00.
4.    Voor consumenten gelden de leden 2 en 3 niet, maar is de Wet Incasso Kosten van toepassing. 
5.    U mag door u te betalen bedragen niet verrekenen met een (vermeende) tegenvordering, uit welke hoofde dan ook, noch betaling opschorten. 

Artikel 6 - eigendomsvoorbehoud & recht van reclame
1.    Wij blijven eigenaar van de aan u geleverde zaken, totdat de overeengekomen prijs voor deze zaak en de daarbij ten behoeve van u verrichte en te verrichten werkzaamheden volledig zijn voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit over de verschuldigde rente en kosten.
2.    U mag met betrekking tot de in lid 1 genoemde zaken geen beschik-kingsdaden verrichten, zoals verpanding of anderszins deze zaken bezwaren of aan derden afstaan tot u al uw verplichtingen jegens ons hebt voldaan.

Artikel 7 - reclameren
1.    Alle reclameringen dienen binnen 7 dagen na levering te geschieden, dan wel binnen 7 dagen, nadat een gebrek redelijkerwijs is of kan worden ontdekt. Indien deze termijn wordt overschreden, vervalt uw recht op reclame.
2.    De betalingsverplichting wordt ten gevolge van reclamering niet opgeschort.
3.    Reclameren dient u altijd schriftelijk te doen. In geval van een telefonische melding dient u de reclame onverwijld schriftelijk aan te bevestigen.

Artikel 8 - garantie
1.    Voertuigen dan wel onderdelen koopt u als gezien, zonder enige vorm van garantie. Op door ons geleverde zaken geven we uitsluitend garantie ten aanzien van het deugdelijk functioneren van draaiende onderdelen van het motorisch gedeelte van de geleverde zaak, welke garantie slechts geldt voor de periode van 8 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
2.    Wij staan niet in voor eventuele verklaringen of toezeggingen van de fabrikant van de geleverde zaak, waaronder qua brandstofgebruik.
3.    Gebreken als gevolg van vandalisme, misbruik of verkeerd gebruik van de auto vallen niet onder de garantie.
4.    Gebreken die het gevolg zijn van het omzetten van de brandstoftoevoer van een zaak op een gasinstallatie en of gebreken die het gevolg zijn van modificaties (bijvoorbeeld chiptuning) vallen niet onder de ga-rantie.

Artikel 9 - aansprakelijkheid
1.    Wij zijn niet aansprakelijk voor door u geleden schade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde.
2.    We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door of aan zaken en diensten en de daarmee samenhangende werkzaamheden, die afkomstig zijn van derden. Indien mogelijk zullen we onze rechten tot het vorderen van schadever-goeding bij de desbetreffende derde overdragen aan u.
3.    Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragings-schade, winstderving of stagnatieschade of andere gevolgschade.
4.    De eventuele niet uit te sluiten aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door onze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor zulke schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag exclusief BTW aangaande de levering waarop de schade betrekking heeft, althans waar de schade mee samenhangt.
5.    Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten.

Artikel 10 - overmacht
1.    Onder overmacht verstaan we elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder, maar niet alleen, geldt als overmacht: staking, brand, vergaan van zaken onderweg, waterschade, overheidsmaatre-gelen, vertraging bij verscheping c.q. transport, transportbelemmering, invoerbelemmering, uitvoerbelemmering, in gebreke blijven leveranciers, alsmede alle andere omstandigheden waardoor we in een normale uit-oefening van ons bedrijf worden belemmerd.
2.    In geval van overmacht mogen we uitvoering van de overeenkomst opschorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, dan wel de overeenkomst geheel of deels ontbinden, zonder dat we tot schadevergoeding gehouden zijn.
3.    In geval van overschrijden van de leveringstermijn met meer dan een maand als gevolg van de overmacht, mogen zowel u als wij de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, schriftelijk ontbinden zonder dat u of wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 11 - opschorting, ontbinding
1.    Als u niet, niet tijdig, of niet naar behoren voldoet aan uw verplichtingen die voor u uit de gesloten overeenkomst voortvloeien of als hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of bij stillegging, verkoop of liquidatie van uw bedrijf, mogen wij uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden.
2.    Onze vordering ter zake van het door ons dan reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede uit opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, is alsdan tevens onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 - recht en forum keuze
Op geschillen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen - eventueel in afwijking van de normale bevoegdheidsregels - worden voorgelegd aan de Kantonrechter te 's-Hertogenbosch. Daarbij komen we uitdrukkelijk overeen dat hoger beroep van de uitspraak in eerste aanleg van de kanton-rechter openstaat (artikelen 96, 332 en 333 Rechtsvordering).